PRIVACYVERKLARING

Wijzig cookieinstellingen

PRIVACYSTATEMENT EN BELEID PERSOONSGEGEVENS  OJC NIRWANA LIEROP

Dit privacy statement / beleid persoonsgegevens is in werking getreden op 25 mei 2018.

OJC Nirwana (hierna te noemen Nirwana) is zich ervan bewust dat het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van leden en derden én het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van mensen van groot belang is. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Welke gegevens verzamelen we en op welke wijze?  Wij verzamelen van al onze leden NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, en historie Nirwana-lidmaatschap). Deze worden verzameld via het inschrijfformulier (online of print). Daarnaast worden van leden en donateurs het bankrekeningnummer en een machtiging tot automatische incasso voor contributie gevraagd. Van overige relaties verzamelen we NAW-gegevens. Gegevens worden bewaard in een ledenlijst die staat op de computer van Nirwana.

Gegevens worden verzameld via bovengenoemd inschrijfformulier en via mail. Daarnaast worden foto’s en verslagen van activiteiten gemaakt en gebruikt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?  Wij verwerken persoonsgegevens voor:

 • Het besturen van de vereniging en het faciliteren van de leden en relaties van de vereniging, conform onze statuten en het huishoudelijk reglement;
 • Alle gegevens van leden worden bijgehouden in een ledenbestand (in excel), dat uitsluitend toegankelijk is voor bestuurs- en commissieleden (voor de flyer) van de vereniging. Het bestand wordt gebruikt voor toezending van informatie en het incasseren van te betalen contributie;
 • het toezenden van informatie over zaken die onze vereniging betreft. Dit doen we onder andere via de flyer;
 • het maken van verslagen van verenigingsactiviteiten in woord en beeld ter promotie en ter informatie.

Foto’s, video’s en verslagen Van activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt en geplaatst op de onze website (www.nirwana.nl) en in de flyer, Foto’s worden ook ingezet op social media. Daarnaast worden via al deze kanalen ook (tekstuele) verslagen geplaatst, waarbij mogelijk namen van personen gebruikt worden. Mocht je als lid of relatie hier tegen bezwaar hebben, laat ons dit dan per ommegaande weten via info@nirwana.nl. We zullen binnen twee weken reageren op je melding en aangeven welke actie we eventueel ondernemen.

Formulieren op website Via de website kun je jezelf opgeven als lid van Nirwana.

Ingevulde formulieren op www.nirwana.nl worden automatisch verstuurd naar info@nirwana.nl. Ze worden niet in het content management systeem van de website bewaard. Zowel het content management systeem van de site als de mailbox zijn beveiligd met een (regelmatig wisselend) wachtwoord, waartoe uitsluitend een beperkt aantal bestuursleden toegang toe hebben.

Hoe bewaren / verwerken wij de persoonsgegevens?  Bovenstaand is reeds op punten aangegeven op welke wijze wij de persoonsgegevens gebruiken en bewaren. Wij bewaren de gegevens zolang als het lidmaatschap c.q. relatie met betrokkene doorloopt, dan wel tot het moment dat hij of zij hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Bij het eindigen van de relatie verwijderen wij de verzamelde gegevens uit onze bestanden.

Beveiliging persoonsgegevens  We betrachten als Nirwana uiterste zorgvuldigheid met de persoonsgegevens en dragen, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Datalekken Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. De vereniging streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, registreren wij deze te allen tijde. Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens stellen wij deze hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zullen wij u hierover informeren.

Mocht u een mogelijk datalek constateren, informeer ons dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur. U kunt dit doen door ons te mailen op info@nirwana.nl

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens  De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 • Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16  AVG)
 • Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

De website van Nirwana en de social mediakanalen kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend: info@nirwana.nl. Binnen één maand wordt u, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

Cookies Voor de meting van web statistieken verzamelt Nirwana anonieme gegevens over het gebruik van de website www.nirwana.nl . Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit zelf in uw eigen browser instellen.

Wijziging Privacy statement  Nirwana kan dit privacy statement / beleid persoonsgegevens wijzigen. We zullen u hier via een bericht op de site en/of in nieuwsbrief en/of flyer over informeren.

Vragen, opmerkingen of klachten  Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacy statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van dit privacy statement, wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een klacht heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Vereniging OJC Nirwana, Meervensedijk 4, 5715PZ in Lierop, of info@nirwana.nl.

PRIVACYVERKLARING

Wijzig cookieinstellingen

PRIVACYSTATEMENT EN BELEID PERSOONSGEGEVENS  OJC NIRWANA LIEROP

Dit privacy statement / beleid persoonsgegevens is in werking getreden op 25 mei 2018.

OJC Nirwana (hierna te noemen Nirwana) is zich ervan bewust dat het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van leden en derden én het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van mensen van groot belang is. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Welke gegevens verzamelen we en op welke wijze?  Wij verzamelen van al onze leden NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, en historie Nirwana-lidmaatschap). Deze worden verzameld via het inschrijfformulier (online of print). Daarnaast worden van leden en donateurs het bankrekeningnummer en een machtiging tot automatische incasso voor contributie gevraagd. Van overige relaties verzamelen we NAW-gegevens. Gegevens worden bewaard in een ledenlijst die staat op de computer van Nirwana.

Gegevens worden verzameld via bovengenoemd inschrijfformulier en via mail. Daarnaast worden foto’s en verslagen van activiteiten gemaakt en gebruikt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?  Wij verwerken persoonsgegevens voor:

 • Het besturen van de vereniging en het faciliteren van de leden en relaties van de vereniging, conform onze statuten en het huishoudelijk reglement;
 • Alle gegevens van leden worden bijgehouden in een ledenbestand (in excel), dat uitsluitend toegankelijk is voor bestuurs- en commissieleden (voor de flyer) van de vereniging. Het bestand wordt gebruikt voor toezending van informatie en het incasseren van te betalen contributie;
 • het toezenden van informatie over zaken die onze vereniging betreft. Dit doen we onder andere via de flyer;
 • het maken van verslagen van verenigingsactiviteiten in woord en beeld ter promotie en ter informatie.

Foto’s, video’s en verslagen Van activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt en geplaatst op de onze website (www.nirwana.nl) en in de flyer, Foto’s worden ook ingezet op social media. Daarnaast worden via al deze kanalen ook (tekstuele) verslagen geplaatst, waarbij mogelijk namen van personen gebruikt worden. Mocht je als lid of relatie hier tegen bezwaar hebben, laat ons dit dan per ommegaande weten via info@nirwana.nl. We zullen binnen twee weken reageren op je melding en aangeven welke actie we eventueel ondernemen.

Formulieren op website Via de website kun je jezelf opgeven als lid van Nirwana.

Ingevulde formulieren op www.nirwana.nl worden automatisch verstuurd naar info@nirwana.nl. Ze worden niet in het content management systeem van de website bewaard. Zowel het content management systeem van de site als de mailbox zijn beveiligd met een (regelmatig wisselend) wachtwoord, waartoe uitsluitend een beperkt aantal bestuursleden toegang toe hebben.

Hoe bewaren / verwerken wij de persoonsgegevens?  Bovenstaand is reeds op punten aangegeven op welke wijze wij de persoonsgegevens gebruiken en bewaren. Wij bewaren de gegevens zolang als het lidmaatschap c.q. relatie met betrokkene doorloopt, dan wel tot het moment dat hij of zij hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Bij het eindigen van de relatie verwijderen wij de verzamelde gegevens uit onze bestanden.

Beveiliging persoonsgegevens  We betrachten als Nirwana uiterste zorgvuldigheid met de persoonsgegevens en dragen, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Datalekken Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. De vereniging streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, registreren wij deze te allen tijde. Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens stellen wij deze hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zullen wij u hierover informeren.

Mocht u een mogelijk datalek constateren, informeer ons dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur. U kunt dit doen door ons te mailen op info@nirwana.nl

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens  De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 • Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16  AVG)
 • Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

De website van Nirwana en de social mediakanalen kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend: info@nirwana.nl. Binnen één maand wordt u, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

Cookies Voor de meting van web statistieken verzamelt Nirwana anonieme gegevens over het gebruik van de website www.nirwana.nl . Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit zelf in uw eigen browser instellen.

Wijziging Privacy statement  Nirwana kan dit privacy statement / beleid persoonsgegevens wijzigen. We zullen u hier via een bericht op de site en/of in nieuwsbrief en/of flyer over informeren.

Vragen, opmerkingen of klachten  Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacy statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van dit privacy statement, wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een klacht heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Vereniging OJC Nirwana, Meervensedijk 4, 5715PZ in Lierop, of info@nirwana.nl.